EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIRONOVA AB (PUBL)

Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678-1463, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2018 kl. 13.00, i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22, Stockholm

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 11 december 2018, samt bör anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast tisdagen den 11 december 2018, kl. 16.00, under adress: Vironova AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Fax 08-702 67 91, eller e-mail: ceo@vironova.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 11 december 2018.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta vid stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tidföre den 11 december 2018 då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan).

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringspersoner.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Val av revisor.
  7. Stämmans avslutande.

Val av revisor (punkt 6)

Eftersom Bolagets huvudansvarige revisor, Johan Tilander, lämnat Öhrlings PricewaterhouseCoopers till förmån för revisionsbolaget Mazars, föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om att Bolaget ska byta revisor till Mazars med Johan Tilander såsom huvudansvarig revisor. Motivet till förslaget är att Bolaget önskar kontinuitet i revisionsarbetet.

Stockholm i december 2018

Vironova AB (publ)

Styrelsen

Request a quote