<img alt="" src="https://secure.wake4tidy.com/244317.png" style="display:none;">

Annual General Meeting 2019

The Annual General Meeting of Vironova AB will be held on Monday 24 June 2019 at 15.00, at the Company's premises, at Gävleatan 22, in Stockholm - Sweden.

 

Årsstämma i Vironova AB (publ)

Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678-1463, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 juni 2019 kl. 15.00, i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22, Stockholm

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 17 juni 2019, samt bör anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos Bolaget senast måndagen den 17 juni 2019, kl. 16.00, under adress: Vironova AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. E-mail: helen.beckman@vironova.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta vid stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 juni 2019 då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.
11. Styrelsens förslag till beslut om omstämpling av vissa aktier.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 8)

Förslag till arvodering av styrelsen kommer att presenteras vid bolagstämman. Arvode till revisorn ska erläggas enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Till styrelse föreslås omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter och styrelseordföranden.
Till revisor föreslås omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB med Johan Tilander som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och skall utnyttjas upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen, dock med hänsyn till utgivna konvertibler respektive teckningsoptioner. Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även skall kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsens förslag till beslut om omstämpling av vissa aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om omstämpling av 500 000 B-aktier till motsvarande antal A-aktier. Samtliga aktier tillhör M Homman AB. Skälet för styrelsens förslag till beslut om omstämpling är att för att Bolaget ska kunna behålla nuvarande underskottsavdrag så måste majoriteten av bolagets röster fortsatt kontrolleras av huvudaktieägaren, M Homman AB.

Beslutsmajoritet m.m.

För giltiga beslut under punkt 11 i dagordningen krävs minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman samt att beslutet biträds av samtliga närvarande B-aktieägare och att dessa representerar nio tiondelar av samtliga B-aktier i Bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som krävs för registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress samt på Bolaget webbplats, www.vironova.com. Styrelsens fullständiga beslutsförslag under punkt 11 i dagordningen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin e-postadress.

Stockholm i maj 2019
Vironova AB (publ)
Styrelsen