<img alt="" src="https://secure.wake4tidy.com/244317.png" style="display:none;">

Extraordinary General Meeting 2023 - Vironova AB

Demio - Social Graph 1000500px (1)

 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIRONOVA AB (PUBL)

Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678–1463, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 14.00, i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22, Stockholm 

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 mars 2023, dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos Bolaget senast den 8 mars 2023, kl. 16.00, under adress: Vironova AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm eller e-post: ir@vironova.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen den 6 mars 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 8 mars 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.vironova.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av kontrollbalansräkning.
 7. Beslut om likvidation.
 8. Stämmans avslutande.

 

Styrelsens förslag i anledning av ny kontrollbalansräkning (punkt 6-7)

Vid årsstämman den 15 juli 2022 framlades en kontrollbalansräkning där det konstaterades att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Årsstämman beslutade att bolagets verksamhet skulle drivas vidare och att bolaget således inte skulle träda i likvidation. Enligt aktiebolagslagen ska Bolaget därefter inom åtta månader upprätta en ny kontrollbalansräkning och lägga fram denna på bolagsstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska träda i likvidation (andra kontrollstämman). Om bolagets aktiekapital vid denna andra kontrollstämma inte är återställt måste bolaget träda i likvidation.

Styrelsen arbetar med att upprätta en ny kontrollbalansräkning enligt 25 kap 14 § aktiebolagslagen och låta denna granskas av Bolagets revisor. Den nya, av revisorn granskade, kontrollbalansräkningen kommer att presenteras senast i samband med den extra bolagsstämman.

För det fall att kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet rekommenderar styrelsen att Bolaget inte ska träda i likvidation, utan att verksamheten ska bedrivas vidare.

För det fall att kontrollbalansräkningen inte utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet föreslår styrelsen att Bolaget ska träda i likvidation.

Inför ett eventuellt beslut om likvidation föreslår styrelsen följande.

 • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Vironova AB (publ) ska träda i likvidation.
 • Eventuellt förslag på likvidator kommer att presenteras inför bolagsstämman.
 • Anledningen till att bolaget ska gå i likvidation är att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet vid den andra kontrollstämman.
 • Beslutet föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Skifte beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.
 • Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.

Övrigt

Handlingar enligt 25 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress samt på Bolagets webbplats, www.vironova.com. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin e-postadress.

Stockholm i februari 2023

Vironova AB (publ)

Styrelsen