<img alt="" src="https://secure.wake4tidy.com/244317.png" style="display:none;">

Extraordinary General Meeting, 7 June 2023 - Vironova AB (publ)

EGM June 7 2023 Vironova Ab

 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VIRONOVA AB (PUBL)

The shareholders in Vironova AB (publ), 556678-1463, (the ”Company”) are hereby given notice of the Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, June 7, 2023 at 14:00 at the company’s premises, Gävlegatan 22, Stockholm, Sweden. 

Right to participate 

Shareholders who wish to participate in the Extraordinary General Meeting must be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Monday, May 29, 2023 and give notice of their, and any advisors, intention to participate no later than Wednesday, May 31, 2023 at 16:00, under address: Vironova AB, Gävlegatan 22, 113 30, Stockholm or by e-mail: ir@vironova.com. The notification should state name, Personal ID number or corporate registration number and registered number of shares held.  

Nominee-registered shares

Shareholders, who have their shares nominee-registered through a bank or other nominee must, in order to be entitled to participate in the meeting, request to be temporary register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB so that the shareholder is entered in the share register as of the record date on May 29,2023. Such re-registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than May 31, 2023 are taken into account when preparing the share register, shareholders must therefore notify the nominee of their request in this regard well in advance of this date.

Proxy 

Shareholders to be represented by a proxy must submit a written, dated proxy form. If the proxy form has been issued by a legal entity, a copy of the registration certificate or equivalent authorization document for the legal entity must be attached. A proxy shall be valid for a period not exceeding one year from the date of issuance, or during the longer validity period specified in the proxy form, however not to exceed five years from the date of issuance. The original proxy form and registration certificate must be sent to the company well in advance of the general meeting (at the above address). Proxy forms are available on the Company’s website, at www.vironova.com. 

Proposed agenda 

 1. Opening of the meeting and election of the chairman of the General Meeting; 
 2. Preparation and approval of the voting list; 
 3. Election of one or two persons to verify the minutes; 
 4. Determination of whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened;
 5. Approval of the agenda; 
 6. Proposal on amendment of the Articles of Association;
 7. Closing of the meeting.

The board of Directors’ proposal on amendment of the Articles of Association (item 6)

The Board of Directors proposes that the general meeting pass a resolution on amendment of §§ 4 and 5 in the Articles of Association regarding the limits of the share capital and the number of shares, and the introduction of a new § 12 entailing a possibility to convert B-shares to A-shares according to the following:


4 - The share capital shall be not less than SEK 2,400,000 and not more than 9,600,000.

5, 1 p – The number of shares shall be not less than 48,000,000 and not more than 192,000,000.

12 – B-shares may be converted into A-shares by owners of B-shares requesting that B-shares be converted into A-shares. A request for conversion must be made in writing to the company's board, stating how many B-shares are desired to be converted. The board must notify the conversion without delay for registration with Bolagsverket and Euroclear Sweden AB.

Stockholm April 2023

Vironova AB (publ)

The Board of Directors

Articles of association for Vironova AB (publ)  

Power of Attorney for Vironova AB´s EGM 7 June


EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIRONOVA AB (PUBL)

Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678–1463, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 juni 2023 kl. 14.00, i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22, Stockholm

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 29 maj 2023, samt anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos Bolaget senast onsdagen den 31 maj 2023, kl. 16.00, under adress: Vironova AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm eller e-mail: ir@vironova.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen den 29 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 31 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.vironova.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Val av en eller två justeringspersoner. 
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 7. Stämmans avslutande. 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av §§ 4 och 5 i bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt införande av en ny bestämmelse i bolagsordningen § 12 medförande möjlighet till omstämpling av B-aktier till A-aktier enligt följande:

4 – Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

5, 1 st. – Antalet aktier skall vara lägst 48 000 000 och högst 192 000 000 aktier.

12 - B-aktier ska kunna omvandlas till A-aktier genom att ägare till B-aktier påkallar att B-aktie omvandlas till A-aktie. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse med angivande av hur många B-aktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket samt Euroclear Sweden AB.

 

Stockholm i april 2023

Vironova AB (publ)

Styrelsen

Bolagsordning för Vironova AB (publ)

Fullmaktsformulär till extra bolagstämma 7 juni 2023

Kallelse Extra Bolagsstämma Vironova AB i SvD Näringsliv (sida 14) 2023-04-28

Kallelse Extra Bolagsstämma Vironova AB i PoIT 2023-04-28