<img alt="" src="https://secure.wake4tidy.com/244317.png" style="display:none;">

Rights issue in Vironova AB with preferential rights. The rights issue is fully guaranteed.

rights issue :-

Dear Shareholders in Vironova AB

The Board of Directors of Vironova AB hereby announces that it has decided on a rights issue in Vironova with preferential rights.

The rights issue is fully guaranteed by the board.

The board of directors’ resolution

Issue of new shares

Pursuant to the authority granted by the general meeting, the board of directors resolves to carry out a rights issue in respect of not more than 500,651 B-shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 25 032 550 The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. The right to subscribe for the new shares shall vest in shareholders pursuant to pre-emption rights pro rata to their previous shareholding irrespective of share class. Each full amount of 95 shares will entail the holder the pre-emption right to subscribe for one (1) new B-share. Subscription for new shares may be made by way of payment or on a subscription list.

 2. Record day for establishing the pre-emption rights in the issue of new shares shall be 21 February 2022.

 3. In the event not all of the shares are subscribed for pursuant to pre-emption rights, the board of directors shall decide on the allotment of shares subscribed for without pre-emption rights. Such allocation shall be made to those who have subscribed for shares on the basis of pre-emption rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder at the time of the resolution or not, and, in the event of oversubscription, in relation to the pre-emption rights each exercised to subscribe for shares and, where this is not possible, through a drawing of lots.

 4. A subscription price of SEK 50 shall be paid in cash for each subscribed and allocated share. It should be noted that the board of directors may allow payment by way of set-off in arrears in accordance with chapter 13, section 41 of the Swedish Companies Act.

 5. Subscription for new shares shall take place from 23 February 2022 up to and including 18 March 2022.*

  *With reference to the board´s resolution on February 8th, 2022, regarding a rights issue of shares, the board resolves to extend the subscription period until March 18th, 2022, as well as the related payment periods. The board authorizes the managing director, Mohammed Homman to extend the period further if needed.

 6. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

 7. Payment for the allocated shares subscribed for on subscription lists shall be made within one week from the day the notice of allotment has been sent.

 8. The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.

 9. The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register.

 10. The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

In Swedish

Bästa aktieägare i Vironova AB

Styrelsen i Vironova AB kungör härmed att den fattat beslut om en företrädesemission i Vironova AB enligt nedan.

Emissionen är fullt garanterad av styrelsen.

Styrelsens beslut

Nyemission

Styrelsen beslutar med stöd av bemyndigande från bolagsstämman om en företrädesemission av högst 500 651 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 032 550 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger oavsett aktieslag. För varje fullt antal av 95 aktier ges företrädesrätt att teckna en (1) ny B-aktie. Teckning av aktier kan ske genom betalning eller på teckningslista.

 2. Avstämningsdag för fastställande av företrädesrätt i emissionen ska vara den 21 februari 2022.

 3. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 4. För varje tecknad och tilldelad aktie ska erläggas 50 kronor kontant. Det erinras om att styrelsen kan medge kvittning i efterhand enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

 5. Teckning av nya aktier ska ske från och med den 23 februari 2022 till och med den 18 mars 2022.*

  *Med hänvisning till styrelsens beslut den 8:e februari 2022 om företrädelsemission av aktier beslutar styrelsen att förlänga teckningstiden till den 18 mars 2022 och därmed sammanhängnde betalningstider. Styrelsen bemyndigar bolagets VD, Mohammed Homman, att vid behov förlänga tiden ytterligare.

 6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

 7. Betalning för tilldelade aktier som tecknats på teckningslista ska ske inom en vecka efter utsändande av besked om tilldelning.

 8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

 9. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

 10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Villkor och anvisningar kring företrädesemissionen i Vironova AB


Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 21 februari 2022 är registrerad som aktieägare i Vironova AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Nittiofem (95) innehavda aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 21 februari 2022.

Teckningsrätter (TR)
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie, oavsett serie, per avstämningsdagen. Det krävs nittiofem (95) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.

Teckningskurs
Teckningskursen är 50,00 SEK per ny B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid
Teckning av B-aktier ska ske från och med den 23 februari 2022 till och med den 18 mars 2022.* Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

*Med hänvisning till styrelsens beslut den 8:e februari 2022 om företrädelsemission av aktier beslutar styrelsen att förlänga teckningstiden till den 18 mars 2022 och därmed sammanhängande betalningstider. Styrelsen bemyndigar bolagets VD, Mohammed Homman, att vid behov förlänga tiden ytterligare.

Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter som ej utnyttjats för teckning av B-aktier senast den 18 mars 2022, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.


Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter


Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 21 februari 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Information kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida vironova.com (denna) samt Aqurats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare
Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 23 februari 2022 till och med den 18 mars 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av B-aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 18 mars 2022. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Vironova
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Erbjudandet att teckna B-aktier i Vironova AB i enlighet med villkoren i emissionen, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Denna information, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Vironova AB har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provins-lag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Vironova AB överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet
Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna B-aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare
Teckning av B-aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 23 februari 2022 till och med den 18 mars 2022.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 18 mars 2022. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Vid teckning av B-aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

a) i första hand till de som har tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare B-aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av B-aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. B-aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.
Leverans av tecknade aktier
Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till B-aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Styrelsen i Vironova AB äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

Information om behandling av personuppgifter
Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information
I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, dock endast belopp som överstiger 100 SEK. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.
Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

 

Företrädesemission i Vironova AB

Teckningstid
23 februari – 18 mars 2022, kl.15:00*

*Med hänvisning till styrelsens beslut den 8:e februari 2022 om företrädelsemission av aktier beslutar styrelsen att förlänga teckningstiden till den 18 mars 2022 och därmed sammanhängande betalningstider. Styrelsen bemyndigar bolagets VD, Mohammed Homman, att vid behov förlänga tiden ytterligare.

Teckningskurs
50,00 SEK per B-aktie

Fullständiga villkor
Se villkor och anvisningar för nedladdning på denna sida eller aqurat.se

Tilldelning och betalning
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Anmälningssedeln skickas till
Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm
eller via e-post till: info@aqurat.se

Dokument för nedladdning

Villkor och anvisningar

Särskild anmälningssedel för teckning med företräde i Vironova AB (publ)

Särskild anmälningssedel för teckning med företräde

Anmälningssedel för teckning utan företräde i Vironova AB (publ)

Anmälningssedel för teckning utan företräde

Övriga dokument:

Åtgärder för kundkännedom – Fysisk person
Åtgärder för kundkännedom – Juridisk person