Annual General Meeting 2018 – Vironova AB

The latest Annual General Meeting of Vironova AB was held on the 29th June 2018. The invitation that was sent out and details of the agenda can be found below.

A translation of the text to English can be found further down the page.

ÅRSSTÄMMA I VIRONOVA AB (PUBL)

(Ladda ner den officiella registrering hos Bolagsverket här)

Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678-1463, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl. 13.00, i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22, Stockholm 

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 juni 2018, samt bör anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos Bolaget senast måndagen den 25 juni 2018, kl. 16.00, under adress: Vironova AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Fax 08-702 67 91, eller e-mail: johan.lund@vironova.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta vid stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tidföre den 21 juni 2018 då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan).

Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut: a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, (c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.
 11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 12. Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission.
 13. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
 14. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 8)

Förslag till arvodering av styrelsen kommer att presenteras vid bolagstämman. Arvode till revisorn ska erläggas enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Förslag till val av styrelse kommer att presenteras vid bolagstämman.

Till revisor föreslås omval av PWC med Johan Tilander som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och skall utnyttjas upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen, dock med hänsyn till utgivna konvertibler respektive teckningsoptioner. Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även skall kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser avseende aktiekapital och antal aktier. Aktiekapitalgränserna ändras till att utgöra lägst 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr. Gränserna för antalet aktier ändras till att utgöra lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till M Homman AB om högst 625 000 nya A-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med 31 250 kronor. För varje A-aktie ska erläggas 16 kr genom kvittning av tecknarens fordran på Bolaget. Teckning och betalning ska ske inom två veckor från beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Förslaget innebär emission av högst 2 800 000 teckningsoptioner vilka medför rätt att teckna motsvarande antal nya B-aktier i Bolaget senast den 30 juni 2021. För varje teckningsoption ska betalas optionens marknadsvärde beräknat enligt Black and Scholes modellen. Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas senast den 31 augusti 2018. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med 140 000 kronor.

Beslutsmajoritet m.m.

För giltiga beslut under punkterna 12 och 13 i dagordningen krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som krävs för registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovan angiven adress senast från och med den 8 juni 2018 samt på Bolaget webbplats, www.vironova.com. Styrelsens fullständiga beslutsförslag under punkterna 12 och 13 i dagordningen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på samma sätt senast från och med den 15 juni 2018. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin e-postadress.

Stockholm i maj 2018

Vironova AB (publ)

Styrelsen

 

The English translation follows:

Annual General Meeting 2018  Vironova AB (publ.)

The shareholders of Vironova AB (publ), 556678-1463 (”the Company”) are hereby invited to the Annual General Meeting on Friday 29June 2018 at13.00, at the Company’s premises, Gävleatan 22, Stockholm.

Right to participate

Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting shall be entered in the  Euroclear Sweden AB share register no later than Thursday 21 June 2018, and should notify The company, also of any assistants, no later than Monday, June 25, 2018, at 16.00, at the address: Vironova  AB,  Gävlegatan  22,  113  30 Stockholm.  Fax  08-702  67  91,  or  e-mail:  johan.lund@vironova.com.  At the time of notification include: name, person/organization number and registered shareholding.

Trustee-registered shares

Shareholders who have their shares registered with trustees and who wish to attend the meeting must temporarily register the shares in their own name, ie voting registration. The shareholder must notify the trustee accordingly and well before 21 June 2018, when such registration will be executed at Euroclear Sweden AB.

Agent

Shareholders who are represented by an agent shall issue a written, on-the-day proxy for the agent. Ifthe power of attorney is issued by a legal person, theyshall be certified by a copy of their registration certificate or equivalentwhich should beattached. The authorization is valid no more than one year from the date of issue, or during the longer periodstated in the authorization, but for not more than five years from the date of issue. Authorization in original and any registration certificates should be sent to the Company in good time before the Meeting (as stated above).

Proposed agenda
 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting.
 2. Establishment and approval of voting rights.
 3. Selection of one or two minutes-adjusters.
 4. Examination of whether the meeting has been convened properly.
 5. Approval of Agenda.
 6. Presentation of the annual report and auditor’s report and consolidated accounts and group audit report.
 7. Decisions: a) to establish the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet, b) on disposals of the company’s profit or loss in accordance with the established balance sheet, c) on discharge from responsibility for the Board members and the CEO.
 8. Determination of fees to the Board and the auditor.
 9. Election of Board andauditor.
 10. The Board’s proposal for authorization decision.
 11. The Board’s proposal for a decision to amend the Articles of Association.
 12. The Board’s proposal for a decision on a targeted offsetting issue.
 13. The Board’s proposal for a decision on the issue of warrants.
 14. Closing of the Meeting.
Proposal for a decision on profit allocation (item 7b)

The Board proposes that no dividend be paid for the fiscal year 2017-01-01 – 2017-12-31.

Determination of fees to the Board and the Auditor (item 8)

Proposals for remuneration of the Board will be presented at the Annual General Meeting. Fees to the auditor shall be paid in accordance with accepted billing standards.

Election of Board and Auditor (Item 9)

Proposals for election of the Board will be presented at the Annual General Meeting. It is proposed that  PWC  and  Johan Tilander be re-elected as chief auditor.

The Board’s proposal for authorization decision (item 10)

The Board proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board,for the time upuntil the next Annual General Meeting, onone or moreoccasions, to decide on the issue of new shares and/or issue of convertibles and/or warrants,with or without preferential rights for the company’s shareholders, tobe utilized up to and including the maximumshare capital pursuant to the Articles of Association, with regard to issued convertibles and warrants respectively. Issuesunder this authorization may be combined with conditions thatnew shares, convertibles andWarrants shall be paid in cash, withproperty or by offsetting, or otherwise associated withconditions under sections 13-15 of the Companies Act, however, that warrants may also be issued free of charge.

The Board’s proposal for a decision to amend the Articles of Association (item 11)

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to amend the Articles of Association limits on share capital and number of shares. The share capital limits are changed to at least SEK 1,600,000 and no more than SEK 6,400,000. The limits for the number of shares is changed to a minimum of 32,000,000 and a maximum of 128,000,000.

The Board’s proposal for a decision on a targeted offset issue (item 12)

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to implement a targeted offset issue to M Homman  AB of a maximum of 625,000 new A shares, which increases the share capital by SEK 31,250. For each A-share shall be paid 16 kr by cancellation of the subscriber’s claim on the Company. Subscription and payment must be made within two weeks from the decision.

The Board’s proposal for a decision on the issue of warrants (item 13)

The Board proposes that the AGM make decisions regarding the issue of warrants directed to senior executives executives and key employees in the Company. The proposal involves an issue of no more than 2 800 000 warrants which entitle the holder to subscribe for the corresponding number of new Class B shares in the Company by 30 June 2021 at the latest. For each subscription option, the market value of the option is calculated according to the Black and Scholes model. The warrants shall be subscribed and paid no later than 31 August 2018. At full utilization of all warrants the share capital can increase by SEK 140,000.

Majority decision etc.

For valid resolutions under items 12 and 13 of the agenda, support is required from shareholders with at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.

The Board, or the Board appointees, are authorized to make the minor adjustments of decisions that are required for registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear.

Other

The Annual Report and Auditor’s Report for the financial year 2017 as well as the proxy form will be made available by the Company at the above address no later than 8 June 2018 and at the Company website www.vironova.com.  The full Board of Directors’ resolutions under items 12 and 13 in the agenda and other documents under the Companies Act will be made available by the Company in the same way no later than 15 June 2018. These will also be sent to the shareholders who request this and who provide their e-mail address. 

 

Stockholm  May  2018

Vironova  AB  (publ)

Board

Request a quote